OPPRØRSERKLÆRING

Grunnlovens § 112, første ledd:

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Vi holder følgende for å være sant:

Menneskeheten står overfor en trussel uten sidestykke i historien. En trussel som, om den ikke takles umiddelbart, vil komme til å ødelegge det kjæreste vi har: det rike og mangfoldige livet på jorden og fremtiden til kommende generasjoner.

Vitenskapen er utvetydig: Vi er inne i verdens sjette masseutryddelse og vi vil rammes av katastrofer om vi ikke handler raskt og resolutt. Biologisk mangfold utraderes verden over. Havene våre forgiftes og forsures, og de stiger. Flom og ørkenspredning vil gjøre enorme landområder ubeboelige og føre til massemigrasjon.

Klimasammenbruddet er allerede begynt. Det vil komme flere skogbranner, uforutsigbare ekstremstormer, økende hungersnød og tørke. Økosystemer vil kollapse og tilgangen på mat og ferskvann vil bli svekket.

Dette vet vi. Vi vet også at vi kun kan bruke en brøkdel av kjente reserver av fossil energi, hvis global oppvarming skal holdes under 1,5 grader Celsius. Likevel fortsetter Norges olje- og gassindustri å bygge ut nye felt og lete etter fossile forekomster i stadig mer sårbare områder. Globale og norske utslipp av klimagasser har økt siden FNs klimakonvensjon trådte i kraft i 1992, til tross for at det har vært enighet om innsats mot drivhuseffekten i snart førti år. I dag er Norge, med sine fem millioner innbyggere, verdens syvende største eksportør av CO2 utslipp.

De økologiske krisene som allerede rammer både folk og land, og planeten og dens dyreliv, kan ikke lenger ignoreres, fornektes eller forbli ubesvart av noe menneske med ærefrykt for livet, evne til rasjonell tenkning, etisk bevissthet eller moralsk ansvarsfølelse.

Det er derfor vår plikt å handle nå, for å ivareta våre barns sikkerhet og velferd, og for å beskytte selve livet på Jorden.

I samsvar med vår samvittighet og vår fornuft erklærer vi et opprør mot regjeringen og de medansvarlige og handlingslammede institusjonene som truer vår felles fremtid.

Styresmaktenes bevisste medvirkning til ødeleggelse av naturen er i strid med folkeviljen og har satt allmennhetens interesser til side til fordel for kortsiktig gevinst og privat profitt.

Når myndighetene og loven ikke kan garantere tilstrekkelig beskyttelse av etterslektens livsbetingelser, er det borgernes rett å forsøke å gjenopprette et ansvarlig folkestyre og fremskynde de løsningene som er nødvendige for å avverge katastrofen. Det er ikke bare vår rett, men vår plikt å gjøre opprør.

Med dette erklærer vi samfunnspakten for å være brutt, ugyldiggjort av myndighetenes vedvarende mangel på nødvendig handling. Vi oppfordrer enhver prinsippfast og fredelig borger til å gjøre ikkevoldelig opprør sammen med oss.

Vi krever å bli hørt; vi krever at gjennomtenkte og tilstrekkelig dyptgripende løsninger på den pågående klima- og økologiske krisen raskt blir iverksatt. For å styrke demokratiet og sikre en rettferdig omstilling til et bærekraftig samfunn, ber vi styresmaktene opprette et representativt borgerråd. Borgerrådet skal gi myndighetene råd og foreslå tiltak for å bekjempe klimaendringene og ødeleggelsen av naturen, slik at vår nåværende katastrofale kurs endres.

Vi nekter å la fremtidige generasjoner arve en døende planet fordi vi unnlot å handle nå.

Vi handler i fred, av kjærlighet til jorden. Vi går til aksjon på vegne av livet.