VISJON

Sammen har vi en drøm: At en gang i fremtiden skal vi kunne si at vi lyktes i å skape en levedyktig verden. For oss, for resten av naturen og for fremtidens generasjoner. At mennesker av ulik nasjonalitet, bakgrunn og tro, i fellesskap har kjempet og klart å stanse både den globale oppvarmingen og masseutryddelsen av arter som truer verden i dag. At samfunnet preges av en erkjennelse av at mennesker også er natur, i avhengig samspill med andre levende vesener. At vi har en dyp erkjennelse av at alt liv har egenverdi, uavhengig av mulig nytteverdi for mennesker.

Vi har drømt et scenario for 2050:

Naturen får fred til å helbredes. Store områder blir vernet. Aktiv restaurering skjer blant annet gjennom opprenskning av avfall og regenerativt jordbruk, og i tillegg vår nye måte å leve på. Vi er igjen på vei til å ha frodige skoger, levende hav og livskraftige bestander av ville dyr.

Økonomien dekker våre vesentligste behov, samtidig som den begrenses av planetens tåleevne. Profitt er ikke lenger et styrende mål for produksjon. Det økonomiske systemet bidrar til at makt og rikdom fordeles i befolkningen, snarere enn at det blir konsentrert hos noen få. Vareproduksjonen baserer seg på et kretsløp av fornybare ressurser. Maten og alle produkter vi bruker er sunne og trygge. De har også hatt en bærekraftig produksjonkjede som mest er basert på lokale og nasjonale ressurser.

Samfunnssystemet gir oss mulighet til å sikre at avgjørelser ikke er motivert av grådighet, men av ønsket om vårt felles beste. Dette skjer gjennom levende demokratiske prosesser, regulert av lover og mekanismer som også ivaretar interessene til økosystemer og til fremtidige generasjoner. Solid forskning og vitenskap legges til grunn for avgjørelser, og føre-var-prinsippet er rådende i all teknologiutvikling.

Individers egenart og forskjellighet blir verdsatt. Det er rom for følelsesuttrykk, spirituell utfoldelse og kreativitet såvel som intellekt og rasjonell produksjon. Slik søker hver og en å bli mer seg selv, et helere menneske -ikke gjennom forbruk. Vi bestreber oss på å anerkjenne hverandre og å være til nytte for hverandre. Dette uavhengig av kjønn, legning, nasjonalitet, tros- eller klassebakgrunn. Rettssystemet vil også sikre individer de friheter som ble formulert i FNs menneskerettighetserklæring. Vi opplever både fellesskap og reell innvirkning på vår egen tilværelse.

Tilbake i nåtiden: Vi venter hardere tider og veien til 2050 er uforutsigbar. Allikevel, én ting vet vi: Mest suksess med sivil ulydighet har ofte de som ikke fokuserer på hvorvidt de vil vinne fram, men kjemper av kjærlighet til saken - og vår sak er en levende planet!