KURSHELG

NASJONALT
FREDAG 12. APRIL 2024
16:00 - 14. APRIL 2024 12:00
GREENHOUSE, OSLO
PÅMELDINGSLENKE

XR Norge trenger flere kursholdere og arrangerer en helg dedikert til opplæring av nye kursholdere i Sivil Ulydighet og Introduksjonskurset, i tillegg til trening av nye talspersoner.

Hele kurshelgen er gratis og byr også på en flott mulighet for XR-medlemmer fra hele landet til å bli bedre kjent med hverandre.

English below.

Kurshelg/Train the trainers weekend

Det skal kurses kursholdere i IVDA (sivil ulydighet) og i DNA (introkurset) og talspersoner skal kurses.

Høres dette skummelt ut? Du vil få støtte! Og når vi holder kurs gjør vi det vanligvis to stykker sammen.

Talspersoner: Vi planlegger for å trene opp et team med talspersoner som vil få kurs og veiledning og som kan støtte hverandre og samarbeide om læring over tid. Et første kurs for talspersoner vil holdes 13. mars 16-20. Egen påmelding for dette er her: https://cloud.extinctionrebellion.no/apps/forms/s/REyXL3RHRm4DEn77TCEP2L3N

Her er mer informasjon om talspersonopplæringa: https://docs.google.com/document/d/16IM-JygNwjL0D9OTZkxOeYUfkmUA_S1XMEQvl7VAM3c/edit?usp=sharing

IVDA-kurset: Slik det holdes nå om dagen, varer det i 6 timer - holdes ikke digitalt. Det er nå 4 personer i XR Norge som er klare til å holde kurset, men vi trenger flere. Kurset skal gjøre personene forberedt til å delta i aksjonene våre.

DNA-kurset: Det holdes både digitalt (1,5 time) og fysisk i Oslo (2 timer). Det er nå kun en person som holder kurset jevnlig. Hensikten med kurset er at alle som engasjerer seg aktivt i XRN skal få den samme grunnleggende forståelsen for våre verdier, prinsipper, krav, mål og organiseringsform.

Hvem kan bli kursholder?

Du må ha tid til å holde kurs jevnlig gjennom dette året. Du kan kommentere dette i fritekstfeltet under.

Du trenger ikke erfaring med å holde kurs. Har du slik erfaring eller mener at du egner deg godt for slikt, så skriv gjerne dette i fritekstfeltet under.

Du kan bare delta på et av kursene denne helgen. Hvis flere av dem kunne vært aktuelle for deg, kan du melde deg på flere og skrive hvilke du helst vil på.

Det vil bli felles måltider og tid til sosialt samvær.

Trenger du å få reise dekket for å delta, så kan det ordnes.

Har du spørsmål kan det stilles til Mariel 973 18 662 / mariel4200@proton.me

TRAIN THE TRAINERS WEEKEND

Registration/application for train the trainers weekend 12 to 14 April. Friday evening to Sunday afternoon (venue not yet decided).

Trainers will be trained in NVDA (civil disobedience) and in DNA (the introduction to XR Norway course) and spokespersons will be trained.

Does this sound scary? You will be supported!

Spokespersons: We plan to train a team of spokespeople who will receive training and guidance and who can support each other and collaborate on learning over time. A first course for spokespersons will be held on 13 March 16-20.

Separate registration for this is here: https://cloud.extinctionrebellion.no/apps/forms/s/REyXL3RHRm4DEn77TCEP2L3N

Here is more information about the spokesperson training: https://docs.google.com/document/d/16IM-JygNwjL0D9OTZkxOeYUfkmUA_S1XMEQvl7VAM3c/edit?usp=sharing

NVDA course: As it is held nowadays, it lasts for 6 hours - not held digitally. There are now 4 people in XR Norway who are ready to hold the course, but we need more. The course will prepare people to participate in our actions.

DNA course: It is held both digitally (1.5 hours) and physically in Oslo (2 hours). There is now only one person who holds the course regularly. The purpose of the course is to give everyone who is actively involved in XRN the same basic understanding of our values, principles, requirements, goals and organisational form.

Who can become a trainer?

You must have time to hold courses regularly throughout the year. You can comment on this in the free text field below.

You do not need experience of running courses. If you have such experience or believe that you are well suited for this, please write this in the free text field below.

You can only attend one of the courses this weekend. If several of them could be relevant to you, you can sign up for more and write which ones you would prefer to attend.

Please be quick to sign up. Places are limited - if we receive many registrations, the course organisers will make an assessment of who should be invited.

There will be shared meals and time for games and socialising.

If you need to have your travel expenses covered to participate, this can be arranged.

If you have any questions, please contact Mariel 973 18 662 / mariel4200@proton.me

Publisert 24. mars 2024

Oppdatert 07. april 2024