ØVELSER FOR ØKT MOTSTANDSKRAFT, FELLESSKAP OG FOREBYGGING AV UTBRENTHET

OSLO
MANDAG 22. APRIL 2024
18:30 - 18:50
GREENHOUSE, SCHWEIGAARDSGATE 34C, OSLO

Annenhver mandag arrangeres det 20-minutters-øvelser av Clara von Scheidt som kan hjelpe oss ut av emosjonell overveldelse og negative tankemønstre, og inn i mer livsbekreftende indre tilstander.

English below 🇬🇧

Øvelser for økt motstandskraft, fellesskap og forebygging av utbrenthet.

Av Clara vom Scheidt

Disse øvelsene kan hjelpe oss med å komme ut av emosjonell overveldelse og negative tankesykluser og inn i mer livsbekreftende indre tilstander. De hjelper oss med å komme bort fra mental fastlåsthet, selvbebreidelser, dommedagstanker, hjelpeløshet, ensomhetsfølelse og hindrer oss i å presse oss selv ut over kroppens begrensninger og bli utbrent.

Dette gjør vi ved å ta oss tid til å virkelig se hverandre. Og resonansøvelser hjelper oss til å forankre oss i kroppen og virkelig gi hverandre den gaven det er å oppfatte hva som er levende i den andre i dette øyeblikket. Øvelsene kan styrke fellesskapet. Øvelsene er basert på forskning innen mellommenneskelig nevrovitenskap og er utviklet av Sarah Peyton (se det fantastiske arbeidet hennes her: sarahpeyton.com). Hun kaller denne praksisen for “resonans”. Clara er under kontinuerlig opplæring hos Sarah. Les mer om Claras arbeid her: taslima-life-coaching-oslo.no.

Forbehold: Hvis du sliter med et spesifikt psykisk helseproblem, bør du ta kontakt på forhånd for å få en klarere forståelse av om denne praksisen kan være til støtte for deg. Eller sørg for at du har tilgang til psykologisk støtte utenfor kurset, i tilfelle noe skulle oppstå for deg. Resonanspraksis kan åpne emosjonelle dører, og det kan være nødvendig med ekstra støtte hvis du lider av en psykisk lidelse.

Format: 20-minutters økter på Green House i Oslo, gratis.

Plan for øktene:

februar 26: Grunnleggende om resonans

mars 11: Forbindelse til naturen

mars 25: Påskeferie

april 8: Styrke fra sorg

april 22: Indre paradokser

mai 6: Roller på tvers av generasjoner


English 🇬🇧 Practice for mental and emotional resilience for climate activists

Exercises for increased resilience, community, and prevention of burnout.

By Clara vom Scheidt

These exercises can help us get out of emotional overwhelm and negative thought cycles into more life-fostering inner states. They help to move away from mental stuckness, self-blame, doomsday thoughts, helplessness, feelings of loneliness and prevent us from pushing ourselves beyond the body’s limitations into burnout.

We do this by taknig time to really seeing each other. And resonance practices help to ground in our body and really give each other the gift of perceiving what is alive in the other person in this moment. The practices can strengthen community. The exercises are based in the research of interpersonal neuroscience and are developed by Sarah Peyton (check out her wonderful work here: sarahpeyton.com). She calls this practice ‘resonance’. Clara is in ongoing training with Sarah. More on Clara’s work here: taslima-life-coaching-oslo.no

Disclaimer: If you are struggeling with a specific mental health issue, please reach out beforehand to get a clearer understanding whether these practices can be of support for you. Or, make sure you have access to psychological support outside the course, in case something arises for you. Resonance practices can open emotional doors and additional support may be needed in case you suffer from a psychological condition.

Format: 20-minute sessions at Green House in Oslo, free.

Plan for the sessions:

February 26: Basics of resonance

March 11: Connection to nature

March 25: Easter vacation

April 8: Strength from grief

22 April: Inner paradoxes

6 May: Intergenerational roles

Publisert 24. mars 2024