Borgerrådstekst, en forklaring på krav 3

14 Feb 2021

Denne teksten er tenkt lagt ut som forklaring på krav 3 av XR-Norges tre krav. Dette er et utkast som i dag ikke er vedtatt på nasjonalt nivå.

Borgerråd

Et borgerråd eller borgerforsamling er et demokratisk løsningsverktøy som de senere år er brukt i mange land (f. eks Irland: 2014 likekjønnet ekteskap, 2017 abort). Dette rådet får et mandat fra politikerne til å finne løsninger på et problem som utløser stor strid eller som det av andre grunner er vanskelig for de folkevalgte å finne en god løsning på. Borgerrådet er blant annet ment å kunne gi potensielt upopulære, men nødvendige beslutninger en bredere forankring i befolkningen. Det kan også gi politikerne ryggdekning nok til å ta beslutninger som har liten støtte fra mektige interesseorganisasjoner.

Rådet, som oftest teller mellom 50 og 200 medlemmer, settes sammen ved uttrekking, men består av et representativt utvalg av befolkningen.

Disse får informasjon fra de berørte parter før de innhenter relevant forskning og fagkunnskap. Til sist skal de samtale seg fram til en velbegrunnet innstilling.

Vi ønsker at borgerrådets anbefalinger tas til følge av myndighetene på samme måte som vi har tradisjon for med folkeavstemninger.